LICYTACJE SZTABU WOŚP GMINY DARŁOWO
Rejestruj
Aby licytować zaloguj się do swojego konta lub zarejsetruj się jeżeli jeszcze nie masz konta.
Lista aukcji

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Darłowo

 

 1. Administrator danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
 2. Inspektor Ochrony Danych
  • Kontakt:  e-mail: iod@ugdarlowo.pl, telefon: +48 94 344 63 16 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:00) lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Darłowo, wskazany w pkt 1.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzanych informacji
  1. W Biurze Rady w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r., poz. 130);
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149 i poz. 650);
   • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1136, poz. 1370 i poz. 2451 oraz z 2018 r. poz. 650);
   • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2018 r. poz. 130);
  2. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U.t.j. z 2017 r. poz.657 ze zm.).
   • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1464 t.j),
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz.1257.),
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
   • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy  ( Dz.U. 2017 poz.15 t.j.),
  3. W Referacie Budżetu i Finansów w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2017 r. poz. 1201
   • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2018 r. poz. 800
   • Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym Dz. U. z 2017 r. poz. 1821
   • Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym Dz. U. z 2017 r. poz. 1892
   • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1785
   • Ustawa z dnia  10.09.1999 r. kodeks karny skarbowy Dz. U. z 2017 r. poz. 2226
   • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
   • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2018 r. poz. 395
   • Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2017 r. poz. 1453
   • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny Dz. U. z 2017 r. poz. 459
  4. W Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912).
   • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
   • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
   • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).
  5. W Referaci Inwestycji, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej w celach określonych w następujących ustawach:
   • Prawo zamówień publicznych – (Dz.U.2017.1579 t.j.z dnia 2017.08.24) oraz akty wykonawcze;
   • Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz akty wykonawcze;
   • Prawo budowlane – (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05)
   • Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z dnia 2017.08.23);
   • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28);
   • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 t.j. z dnia 2017.06.19)
   • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.1610 t.j. z dnia 2016.10.04);
   • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2012.83 t.j. z dnia 2012.01.23) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o własności lokali (Dz.U.2018.716 t.j. z dnia 2018.04.11) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2018.91 t.j. z dnia 2018.01.11) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2017.1529 z dnia 2017.08.11) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2017.1007 t.j. z dnia 2017.05.24) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawao samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawao drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2017.2136 t.j. z dnia 2017.11.21) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t.j. z dnia 2017.11.29) oraz akty wykonawcze;
   • Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j. z dnia 2018.04.20) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29);
   • Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2017.1056 t.j. z dnia 2017.05.31);
   • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 t.j. z dnia 2017.11.28).
  6. W Referacie Oświaty w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U.2017.59 );
   • Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203);
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe (Dz.U.2017.60)
   • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. O systemie informacji oświatowej  (Dz.u.2017.2159);
   • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U.2017.2198).
  7. W Straży Gminnej w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 928).
  8. W Urzędzie Stanu Cywilnego w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2064)
   • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 10)
   • Ustawa z dnia 06 marca.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646)
   • Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 647)
   • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017, poz. 2168 z późn. zm.)
   • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 z późn. zm.)
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych